Reglement & Privacyverklaring

REGLEMENT:
1. Algemene afspraken

 • Probeer 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn, zo kunnen we de lessen tijdig starten.
 • Waardevolle spullen laat je beter thuis. Indien ze toch worden meegebracht, is dit op eigen risico.
 • Roken is niet toegestaan in de gebouwen.
 • Om veiligheidsredenen vragen wij om minderjarige dansers te brengen en op te halen.
 • Er kan foto- en/of filmmateriaal tijdens activiteiten van Happy Feet Country Dancers vzw gemaakt worden, ter promotie van onze dansclub, op sociale media en de website. Bij het betalen van het inschrijvingsgeld stellen leden en ouders van leden zich akkoord dat Happy Feet Country Dancers vzw het beeldmateriaal mag gebruiken voor deze doeleinden.
 • Happy Feet Country Dancers is een merknaam en eigendom van Happy Feet Country Dancers VZW. Niemand anders mag op eender welke manier deze merknaam gebruiken.
 • Eten en drinken op de dansvloer is niet toegestaan.
 • Alleen de bevoegde personen betreden de andere ruimtes dan de zaal waar er wordt lesgegeven en/of gedanst.
 • Bij medische problemen, waar we voor alert moeten zijn, vragen we jou om ons op de hoogte te brengen.
 • Varieëren in de lessen is niet toegestaan, we willen niemand in verwarring brengen.
 • Indien je iemand hindert zeg dan netjes sorry en ga door met dansen.
 • Loop niet onnodig over de dansvloer maar loop er netjes omheen.
 • Indien het druk is op de dansvloer neem dan kleine pasjes zodat iedereen kan dansen.
 • Als iets niet lukt vraag het dan, daar zijn we voor.
 • Met problemen/vragen/bemerkingen/suggesties ben je altijd welkom bij een lid van het bestuur.

Ongewenst gedrag

Agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag – op welk niveau dan ook – wordt niet geaccepteerd. Het is ook verboden om verdovende middelen bij je te hebben. Iedereen die onder invloed van drugs of zwaar onder invloed van alcohol is, kan de toegang tot de activiteiten ontzegd worden. Afhankelijk van de zwaarte van de klachten kan door een bestuurslid het lidmaatschap opgezegd worden.


 

Privacyverklaring

Algemeen

Happy Feet Country Dancers vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Happy Feet Country Dancers vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Happy Feet Country Dancers vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

     Happy Feet Country Dancers vzw
     
Zetel:  Holsbeek
      
Emailadres: [email protected]

 1.  

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Happy Feet Country Dancers vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Happy Feet Country Dancers vzw
Het versturen van informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Het bekomen van subsidiëring door de overheid

 1.  

2. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:  
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsmnr, e-mail
Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit

 

3. Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties
Bestuursleden van de vereniging
Vrijwilligers van de vereniging

4. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
de verzekeringsmaatschappij
Danssport Vlaanderen
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Happy Feet Country Dancers vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor datalekken door veiligheidsproblemen bij derden

5. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 1.  

6. Bewaartermijn
Happy Feet Country Dancers vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Happy Feet Country Dancers vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik om je op de hoogte te kunnen houden van belangrijk nieuws.

 1.  

7. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

- Alle personen die namens Happy Feet Country Dancers vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
​​​​​​​​​​​​​​- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

​​​​​​​9. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

​​​​​​​10. Foto- en beeldmateriaal
Foto- en beeldmateriaal kan gemaakt worden door alle aanwezigen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publicitaire
doeleinden en dit zowel op de website, sociale media en andere media van de vereniging.
​​​​​​​

11. Wijziging privacyverklaring
Happy Feet Country Dancers vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 23/08/2020.​​​​​​​

We hopen jullie nog veel momenten van ontspanning en plezier te kunnen bezorgen.

Het Bestuur